Product was successfully added to your shopping cart.

Obecná ustanovení

 1. Uvedené obchodní podmínky platí pro nákup zboží v rámci České republiky a to prostřednictvím internetového obchodu Budweiser Budvar e-shop (eshop.budvar.cz) - dále jen internetový obchod. Provozovatelem internetového obchodu a prodávajícím je BUDĚJOVICKÝ BUDVAR, NÁRODNÍ PODNIK, BUDWEISER BUDVAR, NATIONAL CORPORATION, BUDWEISER BUDVAR, ENTREPRISE NATIONALE se sídlem K. Světlé 512/4, 370 04 České Budějovice, IČ: 00514152, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. zn. AV 325. (dále jen prodávající).
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím, který je provozovatelem internetového obchodu, a kupujícím. Vztah mezi prodávajícím a kupujícím neupravený těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/634 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Osobní údaje kupujícího (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail apod.), které jsou součástí objednávky, jsou nezbytná k řádnému uzavření smlouvy a jejímu plnění. Prodávající se je jako správce osobních údajů zavazuje chránit v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Podrobné informace o zásadách zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.budejovickybudvar.cz/ochrana-osobnich-udajů.html.
 4. Každá řádně vyplněná registrovaná objednávka je považována za návrh smlouvy a je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím, čímž se stává závaznou.
 5. Objednané zboží je zasíláno pouze v rámci území České republiky.
 6. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
 7. Prodávající je plátcem DPH.

Objednávka, závaznost kupní smlouvy

 1. Objednávku lze provést pouze v internetovém obchodě. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných náležitostí včetně kontaktních údajů v objednávkovém formuláři.
 2. Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat, měnit nebo jinak upravovat údaje, které do objednávky vložil. Kupující tak odpovídá za správnost uvedených údajů a prodávající není odpovědný za jakékoliv chyby a/nebo omyly v objednávce způsobené kupujícím.
 3. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, souhlasí s nimi, souhlasí s cenou zboží, platebními podmínkami a zvoleným způsobem dopravy. Kupující je povinen objednané zboží odebrat a uhradit za něj kupní cenu včetně případného poštovného.
 4. Prodávající je vázán pouze objednacími čísly zboží, doprovodné texty nebudou brány na zřetel.
 5. Místem dodání zboží je adresa v rámci České republiky uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 6. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím.
 7. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Podaná objednávka a kupní smlouva jsou prodávajícím archivovány bez možnosti přístupu třetím nezúčastněným osobám. Prodávající umožní kupujícímu, na základě jeho písemné žádosti, přístup k uložené uzavřené kupní smlouvě.
 8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží a úplnou úhradou kupní ceny.

Cena, platební a dodací podmínky

 1. Cena zboží je uvedena u jednotlivých položek zboží v e-shopu a je včetně DPH. Celková cena objednávky je potvrzena kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky v nákupním košíku. Zobrazením nových cen zboží v internetovém obchodu prodávajícího se předchozí ceny zboží stávají neplatnými. To neplatí u zboží objednaného kupujícím za platnosti původních cen. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nemůže kupující uplatňovat jakákoliv práva.
 2. Platbu za objednané zboží je možno provést následujícími způsoby:
  1. Dobírkou v případě volby způsobu dopravy prostřednictvím České pošty (hotovost přebírá od zákazníka přepravce).
  2. Hotově nebo platební kartou při osobním převzetí.
 3. Ceny poštovného:
  1. Osobní převzetí a objednávky nad 3 000 Kč – zdarma.
  2. Dobírkou – Česká pošta – obchodní balík – 150 Kč.
 4. Způsob dopravy:
  1. Dopravcem: Česká pošta – obchodní balík.
  2. Osobní převzetí.

   Osobní převzetí je možné v recepci návštěvnického centra Budějovického Budvaru, n. p., K. Světlé 512/4, 370 04 České Budějovice, po předchozím osobním dojednání termínu převzetí zboží.

   Otevírací doba:
   hlavní sezona (1. 3.–31. 12.)
   denně od 9 do 17 hodin

   mimo sezonu (1. 1.–28. 2.)
   denně kromě neděle a pondělí od 9 do 17 hodin

   Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob přepravy nebo přepravce. Případná změna nemá vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné.
 5. Zboží bude odesláno kupujícímu do 14 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky, je-li skladem.
 6. Kupující je povinen dodané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, zkontrolovat zboží z hlediska množství balíků a při zjištění závad neprodleně informovat prodávajícího telefonicky nebo na e-mail: eshop@budvar.cz a zahájit u dopravce reklamační řízení. Kopii zápisu ze řízení s dopravcem kupující zašle bez zbytečného odkladu prodávajícímu, jinak mu nárok na reklamaci z důvodu neúplnosti nebo poškození dodávky nevznikne. Na pozdější reklamace o neporušenosti obalů nebo množství balíků nebude brán zřetel.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Zrušení objednávky prodávajícím je možné pouze v případě, že poptávané zboží se již nevyrábí, v případě vyprodání zásob, nebo v případě, že zboží není na skladě. Kupující je vždy prodávajícím informován na jím zadanou e-mailovou adresu o důvodu zrušení objednávky a je mu nabídnuto řešení vzniklé situace. Zrušení objednávky v tomto případě vždy předchází e-mailová komunikace mezi prodávajícím a kupujícím, která obsahuje konkrétní důvody, nabídku prodloužení expediční doby nebo nákupu obdobného druhu zboží.

Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku kupujícího, pokud kupující neplní opakovaně svůj závazek odebrat objednané zboží a zaplatit za něj kupní cenu.

Odstoupení ze strany kupujícího

Kupující má právo dle ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Pokud se kupující rozhodne využít tohoto práva odstoupit od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky:

 1. Projevit svoji vůli odstoupit od smlouvy, a to nejlépe formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu: eshop@budvar.cz, kde bude uvedeno: jméno kupujícího, adresa, číslo objednávky, číslo účtu, na který bude vrácená částka za zboží převedena. Není vyloučeno učinit projev vůle odstoupit od smlouvy i jiným vhodným způsobem, např. doporučeným dopisem. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději 14. den od převzetí zboží.
 2. Vrácené zboží nesmí být použito, žádným způsobem poškozeno či jinak znehodnoceno. V případě, že tak nelze ze strany kupujícího učinit, není oprávněn od smlouvy odstoupit.
 3. Zboží musí být navráceno s originálním daňovým dokladem, který byl součástí dodávky.
 4. Kupující je povinen zboží zaslat jako cenný balík na adresu prodávajícího. V případě zaslání zboží jiným způsobem prodávající neodpovídá za ztrátu či případné poškození zásilky. Veškeré náklady související se zasláním zboží při odstoupení od smlouvy nese kupující.
 5. Po vrácení zboží kupujícím, je prodávající povinný bezodkladně, nejpozději ovšem do 14- ti dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit kupujícímu zpět všechny peněžité prostředky, které od kupujícího na základě kupní smlouvy obdržel, včetně nákladů na dodání (poštovného a balného), a to stejným způsobem jakým je od kupujícího přijal, nedohodnou-li se strany jinak. Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit tyto prostředky dříve, než obdrží od kupujícího zboží.
 6. Prodávající má v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy nárok účtovat skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Tyto nároky je prodávající oprávněn jednostranně započíst na kupní cenu, jež má být kupujícímu vrácena.
 7. Právo na odstoupení od smlouvy nemá kupující, který je spotřebitelem v případě smluv podle ust. § 1837 občanského zákoníku.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku. Kupující je povinen po převzetí zboží toto prohlédnout a případné zjištěnévady nahlásit písemnou formou prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí zboží.

Užívání registrovaných údajů

Uzavřením kupní smlouvy podle těchto obchodních podmínek nevzniká kupujícímu právo užívat duševní vlastnictví prodávajícího, zejména jeho ochranné známky, loga či obchodní firmu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2016 a vztahují se na uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je oprávněn měnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou dostupné na webových stránkách eshop.budvar.cz.